Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки – один із найстаріших навчальних закладів Волині, який продовжує освітянські, просвітницькі традиції, започатковані у ХVІІ столітті братською школою. Його історія розпочинається у 1940 році, коли на Волині було відкрито перший вищий навчальний заклад – Луцький учительський інститут. У 1951 році відбулася його реорганізація в Луцький державний педагогічний інститут, а в 1993 – створено Волинський державний університет імені Лесі Українки, якому Указом Президента України від 20 вересня 2007 року присвоєно статус Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Університет розміщується у 15 будівлях і спорудах. Це навчальні корпуси, спорткомплекс, агробіостанція, археологічний музей, музей Лесі Українки, музей ВНУ імені Лесі Українки, музей етнографії Волині та Полісся, студентські гуртожитки (6 корпусів), редакційно-видавничий відділ „Вежа”, бібліотека, лікувально-реабілітаційний центр і санаторій-профілакторій; на озері Світязь розміщена база практик – табір „Гарт”.
СНУ імені Лесі Українки має IV рівень акредитації та здійснює підготовку близько 15 тис. студентів за 48 спеціальностями, що дає змогу майже повністю забезпечити відповідними кадрами Волинську та сусідні області.
На 76 кафедрах 9 факультетів та 7 інститутах працює 772 викладачі, з них 498 – докторів і кандидатів наук, професорів та доцентів.
Пріоритетами Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки поруч із забезпеченням ґрунтовною та якісною освітою визначено: Науково-дослідний Інститут Лесі Українки як наукова інституція з вивчення, збереження, публікації творчої і наукової спадщини поетеси, дослідження Шацького національного природного парку, транскордонне співробітництво, зокрема в рамках програми Єврорегіону „Буг”, входження в наукову інформаційну мережу світу.
Основними напрямками роботи університету є наукова та навчальна діяльність, виховна, міжнародна та економічно-господарська робота. Ця робота проводиться відповідно до стратегії розвитку університету прийнятої на 2007–2012 рр., затверджених програм та внутрішніх положень.
Девіз університету – „Наукою переможемо” – визначає стратегічні напрями нашої діяльності: органічна єдність навчання і дослідження, процесу викладання і наукового пошуку. Завдання активізувати наукову складову реалізувалося у багатьох напрямках: співпраця з науковими установами НАН України, провідними університетами України і закордону, відкриття науково-дослідних інститутів, підготовка наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру.
В університеті сформувалося чимало наукових шкіл, які очолюють професори А.В. Свідзинський, Ф.В.Зузук, Р.А. Арцишевський, І.Я Коцан, В.М. Мельник, Г.Л. Аркушин, М.І. Карлін, Ж.П. Вірна, А.В. Цьось, В.П. Колесник, І.Д.Олексеюк, Л.К. Оляндер та інші. Наукові дослідження проводяться за такими напрямами: вікові особливості нейрофізіологічних механізмів когнітивної діяльності людини; фізика структурних дефектів у напівпровідниках; теорія надпровідності; біомінералологія, флора і фауна Західного Полісся України; математичні та комп’ютерні методи моделювання; проблеми захисту інформації; фінансово-економічні проблеми розвитку країн з транзитивною економікою; проблеми європейської інтеграції і транскордонного співробітництва; історичне пам’яткознавство західних етнічних українських земель; життя і творчість Лесі Українки.
Пріоритетним напрямком роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки є налагодження тісних контактів із зарубіжними навчальними закладами. Укладено договори про співпрацю з університетами Німеччини, Польщі, Білорусі, Росії, Китаю. Партнерами СНУ є понад 20 знаних вищих навчальних закладів світу, серед яких такі славетні школи, як Варшавський університет, Університет імені Марії Складовської-Кюрі (Польща), Московський державний університет імені М.В. Ломоносова (Росія), Інститут дослідів Волині (Канада), Інститут Ґете (Німеччина) і т.і. Це дає можливість викладачам та студентам університету проходити наукові стажування, мовну практику у навчальних закладах-партнерах. Щороку викладачі, студенти та аспіранти беруть участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах та симпозіумах у США, Франції, Норвегії, Швейцарії, Великобританії, Канаді. Науковці університету залучені до розробки програм міждержавного співробітництва в рамках Єврорегіону „Буг”.
В університеті проводиться активна цілеспрямована молодіжна політика. Її основними векторами є:
вектор університетських цінностей;
вектор кар’єри;
вектор самоврядування;
соціальний вектор;
вектор здоров’я;
спорту і туризму;
вектор культурно-мистецького життя.
Основною з цінностей університетської спільноти є „студентоцентрія”, отож основна увага приділяється студентам, їх потребам, усі заходи спрямовуються на покращення умов їх навчання. Адже сьогодні студентам цікаво не лише слухати і записувати, вони прагнуть брати участь у всьому.
У 2006-2007 н.р. усі першокурсники денної форми перейшли на навчання за кредитно-модульною системою. 1 вересня кожен першокурсник денної форми навчання разом зі студентським квитком отримав „Довідник першокурсника”, в якому викладені основні принципи навчання за кредитно-модульною системою.
Студентське самоврядування в університеті має такі гілки:
студентський профком;
студентські ради на факультетах і в гуртожитках;
студентське наукове товариство.
Різні напрямки роботи студентства університету дають можливість студентському загалу проявити себе, знайти ширші можливості для їх самореалізації. Студентське самоврядування присутнє в усіх сферах життя СНУ: займаються організацією заходів культурно-мистецького, розважального характеру (форум „Молодограй”, КВК, посвяти у першокурсники, День університету тощо), спортивних змагань, призначення соціальних стипендій, матеріального і морального заохочення, організація наукових конференцій („Волинь очима молодих науковців”).
Університет турбується не лише про надання освітніх послуг, а й про забезпечення роботою. Питанням працевлаштування, стажуванням студентів і випускників займається Центр кар’єри.
Наш університет неодноразово нагороджувався за високі здобутки, зокрема Срібною медаллю „Незалежність України” рейтингу „Золота фортуна” та дипломом „Краще підприємство” у номінації „Вища освіта”, нагородою Рейтингу „Софія Київська” у номінації класичних університетів України за впровадження сучасних технологій підготовки висококваліфікованих кадрів, бронзовою медаллю у номінації „Модернізація вищої освіти в контексті вимог Болонської конвенції”. Упродовж кількох років Волинський національний університет є переможцем конкурсу „Студент року” у номінації „Найкращий вищий навчальний заклад Волині” і наші студенти традиційно стають переможцями у номінаціях „Кращий студент-гуманітарій”, „Кращий студент-природничник”, „Кращий студент-митець”, „Кращий студент-комп’ютерний геній” та ін.
Сьогодні бути студентом Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – це престижно.
Університет впевнено йде вперед, постійно впроваджуючи найновіші технології, методи і методики навчання, поповнює науковий потенціал, покращує матеріально-технічне оснащення – і усе це задля того, щоби студентам та викладачам навчання та робота приносили задоволення, а державі – користь.